𝗕𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗘𝗦

𝑾𝑬𝑬𝑲𝑳𝒀 𝑹𝑬𝑨𝑫𝑰𝑵𝑮

𝐉 𝐔 𝐍 𝐄 :
JOSHUA 1-5